Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата по регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

1659. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата по регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата по регистриране на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите

II. Правно основание:
Чл.43 от Закона за лечебните заведения.
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

ІІI.Характеристика:
Цел и предмет:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за вписване на промени в обстоятелствата по направената регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

ІV. Процедура
Компетентен орган:
Удостоверение при промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се издава от директора на РЗИ - Разград

Заявител:
Всяко регистрирано лечебно заведения за извънболнична помощ и хоспис, при което е настъпила промяна в обстоятелствата по извършената регистрация.


Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документите посочени в чл.40, ал.1 ЗЛЗ,  които удостоверяват наличието на  настъпилата промяна:
- Данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
- Правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
- Имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
- Дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
- Документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение;
- Разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
- Документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 3 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал. 5 - и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Забележка: Първични документи, които са налични вече в РЗИ-Разград и са актуални, не се изискват от заявителя.

Вътрешен ход на процедурата

Административната услуга за издаване на удостоверение за пререгистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се заявява писмено или устно (по телефона или  в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес гр.Разград, ул. „Кирил и Методий“ №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи.

При писменото заявяване, заявлението и придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Регистрираното заявление, заедно с приложените към него документи, се насочва към дирекция „Медицински дейности” и се предава на отговорния служител, водещ регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
Същият уведомява дирекция „Надзор на заразните болести” за необходимостта от извършване на проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение.
В срок от 7 работни дни от подаване на заявлението компетентно длъжностно лице от дирекция МД извършва проверка на изискуемите документи, а директор на дирекция АПФСО извършва проверка на правната страна на документацията.
В 10-дневен срок от постъпване на заявлението, при необходимост, дирекция „Надзор на заразните болести” извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени изискванията, се издава предписаниe и се определя срок за отстраняването им.
В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки, главния специалист, в деня на постъпване на заявлението изпраща по служебен ред искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение.
При непълноти на представените документи, в 10-дневен срок директорът на РЗИ –Разград уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.
Срокът за издаване на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис спира да тече от деня на уведомяването на заявителя.
Проект на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис и заповед за вписване в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се изготвя от отговорното длъжностното лице в срок от 3 дни след окончателното положително становище на комисията, като цялата преписка се представя за съгласуване в дирекция „Медицински дейности”.
Удостоверението по образец за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис или мотивирания отказ за издаването му, се издава в два оригинални екземпляра – за заявителя и за досието на лечебното заведение.
След подписване на заповедта за вписване на промени в обстоятелствата, отговорният служител вписва промените в регистъра по чл. 41 от ЗЛЗ.
В 10-дневен срок от извършване на проверката за изпълнение на здравните изисквания и получаване на удостоверението от Изпълнителната агенция по трансплантация, или от отстраняване на непълнотите по подадените документи, директорът на РЗИ - Разград издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение.
Удостоверението се подпечатва с печата на РЗИ и се предава в звеното за административно обслужване на РЗИ.
Удостоверението се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на удостоверението на място, в ЗАО при РЗИ – Разград, удостоверението се връчва на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно, полага се подпис и дата върху заповедта, която се предоставя на отговорния служител в дирекция МД.
2. При получаване на удостоверението на посочения от заявителя адрес, същото се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка.

Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.

Отказ за издаване на удостоверение при промяна в обстоятелствата по регистрацията:
При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок директорът на РЗИ - Разград прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверение при промяна в обстоятелствата по регистрацията и уведомява писмено лицето за това.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Резултат от процедурата:
С изпълнението на процедурата се постига целта на закона, а именно поддържане на регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите с актуална информация за тях.

Права и задължения на регистрираните лица:
Издаването на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис дава право за осъществяване на регистрираните медицински дейности в съответствие с настъпилите промяни.
Регистрираните лица са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на нова промяна в обстоятелство, вписано в регистъра, да уведомят Регионална здравна инспекция, като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.

Срок за валидност на Удостоверението за регистрация:
Удостоверението за регистрация се издава за неопределен срок. Действието му се прекратява при настъпване на нова промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо издаване на ново Удостоверение за регистрация или заповед на директора на РЗИ за заличаване на лечебното заведение от регистъра на РЗИ.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Удостоверението за регистрация:
В 7-дневен срок от настъпване на събитието представителят на лечебното заведение следва да  уведоми за това писмено РЗИ - Разград. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис.

Такси:
За издаване на Удостоверение при промяна в обстоятелствата в РЗИ – Разград се събират такси които се дължат по Тарифата за таксите, които се събират по ЗЛЗ, приета с ПМС № 37от 2011 г. и Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол ...... по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм. с Постановление № 124/10.05.2011 г.
- За издаване на удостоверение за регистрация на ЛЗ при промяна на вписаните в регистъра на ЛЗ по чл.41, т.3-5 и т.7 от ЗЛЗ обстоятелства – 32 лв.
- За издаване на удостоверение за регистрация на ЛЗ при промяна на вписаните в регистъра на ЛЗ по чл.41, ал.1, т.6 от ЗЛЗ – 46 лв.
- За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания – 92 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: SG  „ЕКСПРЕСБАНК”     IBAN: BG09 TTBB 9400 3125 4858 21    BIC: TTBBBG22
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

V. Образци и формуляри:

AdobeIcon Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли