Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - 25. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

25. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

І. Наименование на административната услуга
Издаване на свидетелство за имунизационно състояние.

ІI. Правно основание
Чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето
Чл. 26, т. 6 от Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ. бр.45/2005 г.)

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на свидетелство за имунизационно състояние.

Предмет:
Свидетелството за имунизационно състояние се издава за удостоверяване на имунизационния статус на граждани.

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга:
Свидетелството за имунизационно състояние е документ който, се издава по искане на  физически лица за удостоверяване на имунизационния им статус.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Свидетелството за имунизационно състояние се издава от директора на РЗИ – Разград.

Заявител:
Физически лица.

Необходими документи:
1. Заявление до директора на РЗИ по образец.
2.  Документ за идентификация /лична карта/.
3. Документ, удостоверяващ имунизационното състояние - имунизационен паспорт, амбулаторна карта или здравно осигурителна книжка с вписани имунизации и реимунизации до деня на издаване на свидетелството. Документът трябва да е с подпис и печат от лекаря, извършил имунизациите и реимунизациите или лицето извършило препис от тези документи.
4. Документ за платена държавна такса, съгласно чл.29 от Тарифата за таксите     Приложение №4 от ПМС №124/2011г.).

Вътрешен ход на процедурата
Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното и се насочва за резолюция от директора на инспекцията. Регистрираното заявление се насочва от директора на РЗИ, към директора на дирекция “Надзор на заразните болести” за изпълнение. Свидетелството за имунизационно състояние се изготвя в един екземпляр. След подпис от директора на РЗИ, свидетелството за имунизационно състояние се получава от заявителя в звеното за административно обслужване.

Отказ за издаване на свидетелство за имунизационно състояние:

При липса на данни за имунизационното състояние на лицето, се прави отказ за издаване на свидетелство за имунизационно състояние.

Резултат от процедурата:

Права и задължения на лицата:
Издаването на свидетелство за имунизационно състояние дава право на лицето за пребиваване в страни, за които се изискват определени задължителни имунизации.

Срок на издаване на имунизационно свидетелство: 7 дни от подаване на заявлението.

Срок на валидност: Свидетелството за имунизационно състояние е безсрочно.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на свидетелство за имунизационно състояние:
В случай на изгубване или унищожаване на свидетелство за имунизационно състояние, РЗИ – Разград издава на лицето препис на документа, след заплащане на такса.

Такса:
За издаване на свидетелство за имунизационно състояние се дължи такса съгласно чл. 29 от Тарифата за таксите, които се събират от държавния здравен контрол по Закона за здравето (ДВ., бр.83/2007 г.) Приложение № 4 – в размер на 10 лева.

Таксата се заплаща по банков път по сметка на РЗИ – Разград или в касата на РЗИ - Разград :
Банка: SG  „ЕКСПРЕСБАНК”
IBAN : BG09 TTBB 9400 3125 4858 21
BIC: TTBBBG22

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление по образец. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли