Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - 24. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

24. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация.

ІI. Правно основание:
Чл. 35 от Закона за здравето.
Чл.21, ал.2 от Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

III. Характеристика:

Цел и предмет
Процедурата указва реда и условията за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Директорът на РЗИ - Разград издава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация.

Заявител

Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи становище по готовността на строежа.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Разрешение за строеж на обекта;
3. Здравно заключение (при наличие на такова);
4. Сертификати от осъществен лабораторен контрол на параметри на работна среда и вода от акредитирана лаборатория;

Вътрешен ход на процедурата
Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното и се насочва за резолюция от директора на инспекцията.
Регистрираното заявление се насочва към дирекция “Обществено здраве” - за изпълнение  към отдел “Държавен здравен контрол”.
В 14-дневен срок от подаване на заявлението отговорният служител от отдел “Държавен здравен контрол” извършва оглед на документацията на обекта, изготвя становище и го докладва пред Директора на РЗИ. Комплектованата преписка и изготвените екземпляри на становището се подписват от директора на инспекцията.
Комплектованата преписка и изготвените екземпляри на становището се предават за подпис от директора на инспекцията.
Становището се получава от заявителя по начина, предварително посочен в заявлението - на място в РЗИ в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице или се изпраща по пощата чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

Образуваната преписка, комплектована с екземпляр от заключението се предава в отдел ДЗК  за изготвяне на досие на обекта и провеждане на здравен контрол.

Срок за издаване на становището: до 14 календарни дни от подаване на заявлението.

Срок на действие на заключението: - еднократно.

Такси: се дължат на основание  чл.22  от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол ...... по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм. с Постановление № 124/10.05.2011 г. -  в размер на 63 лева.

Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.

Таксата се заплаща по банков път по сметка на РЗИ – Разград или в касата на РЗИ - Разград :
Банка: SG  „ЕКСПРЕСБАНК”
IBAN : BG09 TTBB 9400 3125 4858 21
BIC: TTBBBG22

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли