Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри  - 02. Издаване на удостоверение за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

02. Издаване на удостоверение за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на удостоверение за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

ІI. Правно основание:
Чл. 40 от Закона за лечебните заведения.
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на удостоверение за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

Предмет:
Удостоверението за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се издава за всички или някои от следните дейности:
1. извършване на:
а) диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;
б) консултации;
в) профилактика;
г) диспансеризация;
2. предписване на:
а) лабораторни и други видове изследвания;
б) извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност;
в) обема, вида домашни грижи и помощ за болни;
г) лекарства, превързочни материали и медицински пособия;
3. извършване на експертиза на временна нетрудоспособност;
4. извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство;
5. наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години;
6. извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации;
7. издаване на документи, свързани с тяхната дейност;
8. извършване на лечение на болен и в дома му, когато състоянието на болния налага това
9. насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.
10. продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар и специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

Дефиниция на основните понятия, които се използват в настоящата процедура.
На регистрация в РЗИ подлежат лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
Лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности:
1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;
3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
5. мерки за укрепване и опазване на здравето;
6. трансплантация на органи, тъкани и клетки.
В лечебните заведения може да се извършва обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти по реда на този закон, както и научна дейност.
Лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги по реда на глава четвърта, раздел Iа от Закона за здравето.

Лечебните заведения за извънболнична помощ са:

  • Амбулаториите за първична медицинска помощ, които могат да бъдат:
  • индивидуална практика за първична медицинска помощ;
  • групова практика за първична медицинска помощ.
  • Амбулаториите за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат:
  • индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;
  • групова практика за специализирана медицинска помощ;
  • медицински център и медико-дентален център;
  • диагностично-консултативен център.
  • Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
  • Дентални центрове.

Индивидуална практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност по обща медицина, съответно от лекар по дентална медицина.
Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ се организира и осъществява от лекар с призната специалност, съответно от лекар по дентална медицина с призната специалност.
Групова практика за първична медицинска помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари с призната специалност по обща медицина, съответно от лекари по дентална медицина.
Групова практика за специализирана медицинска помощ се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекари с една и съща призната специалност, съответно от лекари по дентална медицина с една и съща призната специалност.
Медицински център, дентален център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности. Медицински център, дентален център или медико-дентален център се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната специалност.
Диагностично-консултативният център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от 10 лекари с различни признати специалности. Центърът трябва да бъде съоръжен с необходимата медицинска апаратура, да разполага поне с една медико-диагностична лаборатория и уредба за образна диагностика. Диагностично-консултативният център се управлява от лекар с призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или магистър по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
Самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което лекар с помощта на други специалисти извършва предписани от друг лекар или лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания по една или повече медицински специалности. В нея работи най-малко един лекар с призната специалност по всяко едно от направленията на дейност на лабораторията. Самостоятелната медико-диагностична лаборатория се управлява от лекар с призната специалност по едно от направленията на дейност на лабораторията.
Самостоятелната медико-техническа лаборатория е лечебно заведение, в което специалисти със съответното образование извършват предписани от лекар, съответно лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждат специализирани медицински изделия. Самостоятелната медико-техническа лаборатория се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина или специалист по профила на лабораторията.
Хоспис е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, и с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.
Съгласно чл.36 ал.1 от ЗЛЗ могат да се създадат хосписи и лечебни заведения за извънболнична помощ, извън тези, в които се упражнява индивидуална медицинска практика, едва след предварителното им учредяване като търговски дружества  или кооперации, т.е. регистрацията по Търговския закон или Закона за кооперациите предшества регистрацията по чл.40 ЗЛЗ. Съдебната регистрация на фирмата задължително трябва да съдържа пълното обозначение на съответния вид лечебно заведение, а в предмета се вписва осъществяването само на извънболнична помощ или дейностите по чл.28 ЗЛЗ /чл.36, ал.3 и 4 ЗЛЗ/.
Забележка: Лекарите и  лекарите по дентална медицина, осъществяващи индивидуална медицинска практика, също се регистрират по реда на чл.40 ЗЛЗ, без да е необходимо предварително да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Удостоверението за регистрация се издава от директора на РЗИ - Разград
Заявител:
- лекари и лекари по дентална медицина, желаещи да упражняват индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;
- лечебни заведения за извънболнична помощ (групови практики за първична медицинска помощ, групови практики за специализирана медицинска помощ, групови практики за първична дентална помощ, групови практики за специализирана дентална помощ, медицински центрове (МЦ), дентални центрове (ДЦ), медико-дентални центрове (МДЦ), диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ), самостоятелни медико-технически лаборатории (СМТЛ) и хосписи.

Необходими документи
1. Заявление по образец, към което се прилагат:
2. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
3. Имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
4. Дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
5. Документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение, а в случаите на регистрация на амбулатории за първична медицинска помощ – документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина;
6. Разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
7. Документи за платена държавна такса по чл. 41, ал. 4 от ЗЛЗ и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и регионалната здравна инспекция в деня на постъпване на заявлението по ал. 1 изпраща по служебен ред искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение - и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Забележка: Документите, посочени в т. 2 и 3, не се изискват за лекари и лекари по дентална медицина, учредяващи индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, които не са регистрирани по Търговския закон.
Първични документи, които са налични вече в РЗИ-Разград и са актуални, не се изискват от заявителя.

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се заявява писмено или устно (по телефона или  в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи.

При писменото заявяване, заявлението се подава лично и/или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителя на Звеното.
Регистрираното заявление, заедно с приложените към него документи, се насочва към дирекция „Медицински дейности” и се предава на отговорния служител, водещ регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
Същият уведомява дирекция „Надзор на заразните болести” за необходимостта от извършване на проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение.
В срок от 7 работни дни от подаване на заявлението компетентно длъжностно лице от дирекция МД извършва проверка на изискуемите документи.
Директорът на дирекция АПФСО извършва проверка на правната страна на документацията.
В 10-дневен срок от постъпване на заявлението дирекция „Надзор на заразните болести” извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени изискванията, се издава предписание и се определя срок за отстраняването им.
Протоколът от проверката се издава в три екземпляра, един за дирекция НЗБ, а два се предават в дирекция МД.
В деня на постъпване на заявлението Регионална здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а от ЗЛЗ. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.
При непълноти на представените документи, в 10-дневен срок директорът на РЗИ –Разград уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.
До отстраняване на непълнотите срокът спира да тече от деня на уведомяването на заявителя.
В 10-дневен срок от извършване на проверката относно спазване на  здравните изисквания и получаване на удостоверенията от съсловните организации и ИАТ или от отстраняване на непълнотите, директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност. Проект на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис и заповед за вписване в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите се изготвя от отговорното длъжностното лице в срок от 3 дни след окончателното положително становище на комисията, като цялата преписка се представя за съгласуване в дирекция „Медицински дейности”.
Удостоверението по образец за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис или мотивирания отказ за издаването му се издава в два оригинални екземпляра – за заявителя и за досието на лечебното заведение.
След подписване на заповедта, отговорният служител вписва лечебното заведение в регистъра по чл. 41 от ЗЛЗ.
Удостоверението се подпечатва с печата на РЗИ и с прикрепен към него протокол от извършената проверка относно спазване на здравните изисквания, се предава в звеното за административно обслужване на РЗИ.
Удостоверението се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на удостоверението на място, в звеното за административно обслужване при РЗИ – Разград. Удостоверението се връчва на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно от служителите на звеното за административно обслужване и полагане на подпис и дата върху единия екземпляр от заповедта, който се предоставя на отговорния служител.
2. При получаване на удостоверението на посочения от заявителя адрес, същото се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка;
Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.

Отказ за издаване на удостоверение за регистрация:
При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок директорът на РЗИ - Разград прави мотивиран отказ за регистрация и уведомява писмено лицето за това.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Резултат от процедурата:
  Права и задължения на регистрираните лица:
Издаването на Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис дава право за осъществяване на регистрираните медицински дейности.
Регистрираните лица са длъжни да уведомяват Регионална здравна инспекция – Разград за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение в 7-дневен срок от настъпването им, като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.
  Срок за валидност на удостоверението за регистрация:
Удостоверението за регистрация се издава за неопределен срок. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо издаване на ново Удостоверение за регистрация или заповед на директора на РЗИ за заличаване на лечебното заведение от регистъра на РЗИ.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Удостоверението за регистрация:
В 7-дневен срок от настъпване на събитието, представителят на лечебното заведение следва да уведоми за това писмено РЗИ-Разград. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис.

Такси:
За издаване на Удостоверение за регистрация в РЗИ – Разград се събират такси които се дължат по Тарифата за таксите, които се събират по ЗЛЗ, приета с ПМС № 37  от 2011 г. и Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол ...... по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм. с Постановление №124/10.05.2011 г.
- при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл.41, ал.1 от ЗЛЗ – 52 лв.
- за извършване на проверка за спазване на здравните изисквания – 92 лв.
- за издаване на препис от удостоверение за регистрация на ЛЗ – 5 лв.

Таксата се заплаща по банков път по сметка на РЗИ-Разград или в касата на РЗИ-Разград:
Банка: SG  „ЕКСПРЕСБАНК”
IBAN : BG09 TTBB 9400 3125 4858 21
BIC: TTBBBG22

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли