Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  13. Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността

13. Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността

І. Наименование на административната услуга:
Приемане на молби за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК и други във връзка с извършване на медицинска експертиза на работоспособността.

ІI. Правно основание:

чл.56 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

ІІI.Характеристика:

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за явяване на лицата пред Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за експертиза на временната и/или трайна неработоспособност.

Предмет:
Лицата подават молба в РКМЕ за:

  • Освидетелстване;
  • Редовно преосвидетелстване, когато служебно повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК;
  • Преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказните условия на труд или причинна връзка;
  • Предсрочното преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
  • Преосвидетелстването по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове;
  • Трудоустрояване;
  • Продължаване на временната неработоспособност.

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга
Експертизата на временната неработоспособност и преценката за необходимостта от трудоустрояване се извършват от лекуващите лекари/лекар по дентална медицина, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и  НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.
Експертизата на вида и степента на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.
Експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата с очни, белодробни и психични болести се извършва от ТЕЛК с участието на лекар с призната специалност по очни болести, пневмология и фтизиатрия и психиатрия и от специализираните състави на НЕЛК по очни, белодробни и психични болести.
Трудоустрояването на лица с временна неработоспособност и с трайно намалена работоспособност под 50 на сто се прави от лекуващите лекари и ЛКК, а на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност - от ТЕЛК и НЕЛК.
Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ). Регионалните картотеки на медицинските експертизи са структурни звена на РЗИ.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявление-декларацията.

Заявител:
Право да подаде заявление-декларация за освидетелстване от ТЕЛК има всеки гражданин на Република България (негов законен представител/настойник), който може да представи медицинска документация, доказваща здравословното му състояние.

Необходими документи

  • Заявление-декларация по образец. 
  • Протокол на ЛКК/направление от личния лекар.

Забележка: В случаите, когато трайната неработоспособност не е предшествана от временна такава, се представя  направление от личния лекар.

Цялостна медицинска документация /епикризи, консултации, изследвания/, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар.

Вътрешен ход на процедурата

Лицата попълват заявление-декларация по образец, като прилагат цялостна медицинска документация (епикризи, консултации, изследвания), доказваща здравословното им състояние, протокол на ЛКК (медицинско направление от личния лекар).
Заявлението-декларация се адресира до ТЕЛК чрез Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) при РЗИ-Разград.
Заявлението-декларация и придружаващите го документи се подават във фронт-офиса на РКМЕ - Разград и се завеждат в Единната информационна система за документооборот на РКМЕ от служителите. За всяко лице, което ще се освидетелства за първи път от ТЕЛК, се попълва (електронен) контролен картон, в който се отразява движението на медицинската документация.
Служителят във фронт-офиса на РКМЕ дава на лицето картонче с входящия номер на документите в РКМЕ, който служи при необходимост за извършване на справка.
След приемане на заявлението-декларация в РКМЕ, служителят в РКМЕ извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице.
Заявлението-декларация и приложените документи се предават на отговорния служител в РКМЕ, който извършва проверка на изискуемите документи и поставя резолюция с мнение към коя ТЕЛК да бъдат насочени документите.
Служителите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им.
Изпращането на документите в ТЕЛК става с изготвено от служителите в РКМЕ придружително писмо, което се подписва от директора на дирекция  МД или отговорния служител в РКМЕ.

Резултат от процедурата:

Резултатът от изпълнението на процедурата по подаване на заявление-декларация за явяване на ТЕЛК е осигуряване на възможност за осъществяване на медицинска експертиза на работоспособността на гражданите.

Права и задължения на подалите документи за явяване на ТЕЛК лица:
Лицата, подали заявление-декларация за явяване на ТЕЛК имат право да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението в РКМЕ. Председателят на ТЕЛК съобщава на лицата с писмо с обратна разписка деня на прегледа и допълнителните изследванията и консултации, които трябва да направят.
Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от постъпване на документите при тях. При временна неработоспособност срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК.
Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).

Такси:

Не се дължат такси за приемане на молби за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление-декларация по образец изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли