Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  12. Предоставяне на аптеките на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

12. Предоставяне на аптеките на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

І. Наименование на административната услуга:

Предоставяне на аптеките на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

ІI. Правно основание:

Чл. 62 и чл. 63 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).
Наредба № 21 за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

ІІI. Характеристика:

Цел:
Целта на процедурата е да регламентира условията и реда за предоставяне на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Предмет:
Предоставянето на специални формуляри, чрез които се осъществява покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга
Всички лица, които извършват производство, преработване, търговия на едро и на дребно, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.
Право да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т.2 и 3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32 и чл. 33 на ЗКНВП.
Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени в Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ.
Всяка покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва със специален формуляр за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по образец. Специалните формуляри се отпечатват в три екземпляра: оригинал и две копия в различни цветове.
Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването и разпределянето на специалните формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
Отпечатаните специални формуляри се предоставят от производителя им на Регионалните здравни инспекции.
Лицата, извършващи дейности с наркотични вещества, закупуват специалните формуляри от Регионалните здравни инспекции.

ІV.Процедура:

Компетентен орган:
Инспектор по наркотичните вещества при РЗИ.

Заявител:

  • Аптеки, притежаващи лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
  • Лечебни заведения по чл. 56 от ЗКНВП.

Необходими документи:

Документ, удостоверяващ внесена сума на стойността на заявените кочани със специални формуляри по сметка на МЗ.

Вътрешен ход на процедурата:
Директорът на дирекция МД (инспекторът по наркотични вещества) предоставя специалните формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеките и лечебните заведения по чл. 56 от ЗКНВП.
Покупката на формулярите се регистрира от директор на дирекция МД/инспектора по наркотичните вещества, в дневник, в който се отразяват следните данни:
1. пореден номер и дата на продажбата;
2. име, седалище и адрес на купувача;
3. серия и номер на формуляра.
Дневникът се води в хронологичен ред по получаване на специалните формуляри за поръчка.

Резултат от процедурата:
Права и задължения на аптеките и лечебните заведения за извънболнична помощ, получили специални формуляри за покупка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:
С предоставените от РЗИ специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, аптеките, притежаващи лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества извършват всяка покупка в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
Лечебните заведения, в които няма открита аптека, могат да закупуват със специални формуляри само наркотични вещества под формата на лекарствени продукти от  списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в количества, необходими за спешна помощ.
Лечебните заведения закупуват лекарствени продукти, необходими за спешна помощ, само от търговец на едро с лекарства, получил лицензия по реда на чл. 32 от ЗКНВП.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на специални формуляри:
За установени липси на специални формуляри аптеките и лечебните заведения уведомяват незабавно съответното районно полицейско управление и инспектора по наркотични вещества при РЗИ, като се посочват серията и номерът им.
В срок 24 часа от уведомяването директор на дирекция МД изпраща писмен сигнал до  дирекция „Лекарствена политика, медицински изделия и наркотични вещества” на МЗ, която обявява за невалидни специалните формуляри с посочените серии и номера.

Такси:
Не са предвидени такси за предоставяне на специални формуляри за покупка на наркотични вещества.
Аптеките и лечебните заведения за извънболнична помощ  заплащат стойността на формулярите, определена от МЗ.
Сумата се заплаща в касата на РЗИ - Разград или по банков път по сметката на РЗИ – Разград:
Банка: SG  „ЕКСПРЕСБАНК”
IBAN : BG09 TTBB 9400 3125 4858 21
BIC: TTBBBG22

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за предоставяне на специални формуляри изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли