Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - 10. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

10. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарските консултативни комисии.

IІ. Правно основание:

Чл.104 от Закона за здравето.
Чл. 6 и чл. 7 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

IІІ.Характеристика:
Цел и предмет:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на заповеди за определяне съставите на Лекарски консултативни комисии и промяна в обстоятелствата на Лекарските консултативни комисии.
Лекарските консултативни комисии се разкриват в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ (чл. 104, ал. 1 от ЗЗ) със заповед на директора на РЗИ.

ІV. Процедура за издаване на заповеди за определяне състава на ЛКК.

Компетентен орган:
Директора на Регионална здравна инспекция – Разград.

Заявител:
Ръководители на лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ на територията на област Разград.

А.Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадена заповед за сформиране на ЛКК:

Необходими документи:
1. Предложение по образец.
2. Към предложението се прилагат документи за призната специалност на лекарите - членове на ЛКК и документ за трудовия стаж на председателя на обща ЛКК.

Вътрешен ход на процедурата
Предложението се подава в звеното за административно обслужване в  РЗИ - Разград и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Предложението за издаване на административния акт – заповед за определяне състава на ЛКК, се адресира до директора на РЗИ – Разград.
Регистрираното заявление, заедно с приложените към него документи, се насочва към компетентното длъжностно лице от дирекция „Медицински дейности”.
Отговорният служител извършва проверка на направените предложения за състав на ЛКК.
При наличие на несъответствия или непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от отстраняване на непълнотите и се определя срок за отстраняването.
Проектът за заповед за определяне на състава на ЛКК се изготвя от длъжностното лице и се съгласува от директора на дирекция „Медицински дейности” и директор на дирекция АПФСО.
Заповедта за сформиране на ЛКК, за промяна в обстоятелствата или мотивирания отказ се издава в два екземпляра – за заявителя и за РЗИ, като вторият екземпляр се съгласува от директора на дирекция „Медицински дейности”, след което се представят за подпис от директора на РЗИ и се поставя печат.
Заповедта се издава в сроковете по чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс.
Копие от заповедта се изпраща на съответните лечебни заведения, на ТЕЛК, на РЗОК, на РДСП и на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).
Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.
Ръководителите на лечебните заведения, към които има сформирана ЛКК са длъжни в 3-дневен да уведомяват РЗИ за всяка настъпила промяна в обстоятелствата по издадената заповед за сформиране на ЛКК.

Процедура за издаване на заповеди за промяна в обстоятелствата на ЛКК.

Компетентен орган:
Директора на Регионална здравна инспекция - Разград

Заявител:
Ръководители на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ на територията на област Разград.

Б. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадена заповед за промяна в обстоятелствата на ЛКК:
Необходими документи
Предложение по образец.

Вътрешен ход на процедурата
Предложението се подава в звеното за административно обслужване в  РЗИ - Разград и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Предложението за издаване на административния акт – заповед за промяна в обстоятелствата на ЛКК, се адресира до директора на РЗИ – Разград. 
Регистрираното заявление, заедно с приложените към него документи, се насочва към компетентното длъжностно лице от дирекция „Медицински дейности”.
Отговорният служител извършва проверка на направените предложения за промяна в обстоятелствата на ЛКК.
При наличие на несъответствия или непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняването на непълнотите и/или несъответствията.
Проектът за заповед за промяна в обстоятелствата на ЛКК се изготвя от отговорното длъжностно лице и се съгласува от директора на дирекция „Медицински дейности” и директор на дирекция АПФСО.
Заповедта за промяна в обстоятелствата на ЛКК или мотивирания отказ за издаването й се издава в два екземпляра – за заявителя и за РЗИ, като втория екземпляр се съгласува от директора на дирекция „Медицински дейности”, след което се представят за подпис от директора на РЗИ и се поставя печат.
Заповедта се издава в сроковете, посочени в чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на заповедта на място, в ЗАО при РЗИ – Разград, се предоставя на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно. Заявителят полага подпис и печат на лечебното заведение върху втория екземпляр от заповедта, който се предоставя от ЗАО.
2. При получаване на заповедта на посочения от заявителя адрес, същата се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка;
3. При изпращане на заповедта по електронен път, същото се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес
Копие от заповедта се изпраща на съответните лечебни заведения, на ТЕЛК, на РЗОК, на РДСП и на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).
Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.

Отказ за издаване на заповед за промяна в състава на ЛКК:
При несъответствие на направеното предложение с нормативните изисквания, директорът на РЗИ - Разград прави мотивиран отказ за издаване на заповед за промяна в обстоятелствата на ЛКК и уведомява писмено заявителя за това.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Такси:
Не са предвидени такси за издаване на заповед за ЛКК или актуализация на ЛКК.

V. Образци и формуляри:

WordIconПредложение за издаване на заповед за ЛКК или актуализация на ЛКК изтегли

WordIconПредложение за издаване на заповед за промяна в обстоятелствата на ЛКК изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли