Регионална здравна инспекция 

Процедури по предоставяне на админинистративни услуги, образци и формуляри

Устройственият правилник урежда организацията на дейността, функциите, структурата и числеността на персонала в Регионалните здравни инспекции. публ. в ДВ бр.6/2011 г, изм. ДВ бр.89/2016 г. изтегли

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ-Разград изтегли

05.10.2017

На внимaнието на гражданите и фирмите ползващи услугите на РЗИ-Разград

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2017 г. таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Разград могат да бъдат заплащани с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията.

.

07.05.2015 г.

Съобщение за потребителите на административни услуги

Във връзка с повишаване на качеството на административните услуги чрез въвеждането на комплексно административно обслужване и за улеснение на гражданите, в звеното за административно обслужване на РЗИ-Разград, са въведени нови канали, позволяващи заявяване и изпращане на документи по всички административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор.

Въведена е и устна форма за заявяване на административните услуги, от която могат да се възползват всички граждани. С тези нововъведения отпада и необходимостта от предоставяне на изискуеми документи, издавани от РЗИ при заявяване на друга услуга, които се съдържат в публичните регистри на инспекцията.

При заявено получаване на документи чрез лицензиран пощенски оператор, таксата за изпращане на административния акт е за сметка на заявителя.

Звеното за административно обслужване на РЗИ-Разград работи всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа.

01.Издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

02. Издаване на удостоверение за регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

03. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата по регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

04. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe

05. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

06. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

07. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

08. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

09. Изготвяне на протокол за извършена проверка на място във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

10. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

12. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

13. Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността

14. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

15. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

16. Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл.46, ал.1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

17. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

18. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

19. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

20. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

21. Издаване на становище за класифициране на отпадъци

22. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

23. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

24. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

25. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

26. Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация

27. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

28. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

29. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

30. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

31. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение

32. Издаване на становище за унищожаване на лекарства

33. Извършване на лабораторни анализи и дейности, по искане на физически и юридически лица

34. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

35. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

36. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

37. Изготвяне на справки от ведомости, намиращи се в архива на РЗИ, удостоверение за пенсиониране и продължителност на трудовия стаж УП-2

38. Изготвяне на справки от ведомости, намиращи се в архива на РЗИ, удостоверение за пенсиониране и продължителност на трудовия стаж УП-3

39. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ)

40. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

41. Предоставяне на достъп до обществена информация